intelytics

SPSS® Advanced Statistics

SPSS Advanced Statistics er utstyrt med et kraftig sett sofistikerte univariate og multivariate analyseteknikker. Du kan gjør mer nøyaktige analyser og dra sikrere konklusjoner ved prosedyrer som er laget spesielt for å studere iboende karakteristikker i dataene dine.

Bruk Polytomous Logit Universal Models (PLUM) for å predikere ordinalt resultat med mer enn to kategorier. For eksempel, kan du predikerer kunders interesse for et produkt (lav, medium, høy). Dette gjør det mulig å gi flere svaralternativer. PLUM gjør det mulig å kontrollere gjentakende algoritmer brukt for å beregne estimater, spesifisere numerisk toleranse for å sjekke singularitet og gjøre bruk av dette resultatet. Du kan spesifisere modellen ved å bruke en av de fem linkfunksjonene til PLUM. Gjør bruk av hypotesetest med direkte å spesifisere nullhypotesen som en lineær kombinasjon av parametre.

General Linear Model (GLM) prosedyren gir deg mer fleksibilitet i forhold til å beskrive sammenhengen mellom den avhengige variabelen og et sett av uavhengige variabler. Modellen innbefatter lineær regresjon, AVOVA, ANCOVA, MANOVA og MANCOVA. GLM innbefatter også muligheten til å foreta gjentatte målinger, lage sammensatte modeller, gjennomføre ”post hoc”-tester, fire typer av ”sums of squares”, parvise sammenlikninger av forventet marginalt gjennomsnitt, sofistikert behandling av manglende verdier og muligheten til å lagre designet på matriser og effektfiler.

Med Advanced Statistics kan du gjøre loglineær og hierarkisk loglineær analyse for å modellere sammensatte oppsummeringsdata. General Loglinear Analysis gir hjelp til å analysere frekvenser av observasjoner som faller inn i hver kryssklassifikasjon i en krysstabell eller tilfeldig (contigency) tabell. Du kan velge opp til 10 faktorer for å definere cellene i tabellen. SPSS vil automatisk vise modellinformasjon og ”goodness-of-fit”-statistikker. Du kan også se variasjonen i statistikken eller plottet, eller lagre residual-verdier eller predikerte verdier i en arbeidsdatafil.

Med SPSS Advanced Statistics, kan du undersøke livstids- eller pågående data for å forstå periodiske hendelser, slik som delfeil, overlevelses- eller dødstall. Du får de siste overlevelsesprosedyrer, Kaplan-Meier- og Cox-regresjon. Du kan bruke Kaplan-Meier-beregninger for å måle tiden til en hendelse, og bruke Cox-regresjon til å vise proposjonal ”hazard” regresjon, med reaksjonstid og varighet som avhengig variabel. Disse prosedyrene, sammen med "Life Tables" -analyse, gir en fleksibel og sammensatt sett av teknikker for å arbeide med overlevelsesdata.

SPSS Advanced Statistics gjør det også mulig å bygge inn et makrobibliotek for å utvide analysen. Advanced Statistics har to typer makroer for å vise hva spesialisert statistisk analyser inneholder: kanonisk korrelasjon inkludert overskudds- (redundancy-) analyse og ”ridge”-analyse. Du kan også lage din egen statistiske prosedyre med matrisespråk.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining