intelytics

SPSS® Forecasting

Forbedre dine oversikter med et virkningsfullt verktøy for tidsseriedata. Tidsserieanalyse er den beste måten å analysere historisk informasjon, bygge modeller og predikere fremtidige hendelser. Uansett hvilke data du undersøker, salgsoversikter, studentmasse, kriminalitetsrater kan du bruke Forecasting. Med en lett anvendelig grafisk grenseflate kan du lett vise analysen.

Forecasting gir fleksible alternativer for hvert steg av modellbygging, slik at du får den best mulige løsningen. For å hjelpe deg å identifisere en riktig modell, kan SPSS lage en rekke grafer for den første visuell forståelse av dataene dine.

Du kan velge mellom flere ulike beregningsprosedyrer, som Box-Jenkins-analyse for univariate modeller. Du kan benytte ”access”-prosedyrer for å takle periodiske faktorer. Du kan bruke estimater på opp til 4 parametre i 12 ulike modeller for lettere å vise resultatet. Du kan bruke ulike regresjonsmetoder, trendregresjon og du kan dekomponere en tidsserie i passende komponenter.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining